Kvalitetssäkring, miljö, Reach, Rohs, Coc, CE och Konfliktmineraler

Sodemann Industrifjedre A/S levererar varor till alla former för verksamheter och branscher. Som en naturlig del i en ansvarsfylld och rätt styrd verksamhet är det ofta kunder som vill ha information kring ovanstående frågor. Sodemann Industrifjedre A/S har härmed förklarat vår ståndpunkt till frågeställningarna. Önskas ytterligare information står vi alltid till förfogande.

Sodemann Industrifjedre A/S ingår inte definitiva avtal med kunder beträffande juridiska villkor som reglerar vår företagspolicy, integritet, service eller kvalitetsstyrning m.m. Det finns många punkter i dessa typer av avtal som helt klart är acceptabla och i allmänhet förnuftiga, men det finns också punkter som antingen kan vara orimliga, omöjliga eller på förhand svåra att efterleva. Om ett avtal inte är 100% tydligt gentemot båda parterna finns det ingen grund för att ingå ett avtal. Våra handelsrelationer med kunder är i princip mycket enkla. Kundens beställning eller specifika krav på en order är uteslutande ett förhållande mellan kunden och Sodemann Industrifjedre A/S. Ingen information vidarebefordras någon gång till tredje part. Kunden beställer och köper endast exakt det antal specialfjädrar eller standardfjädrar som kunden behöver, och vi har maximal fokus på alla de parametrar vi kan påverka. Om det gäller specialfjädrar tillverkas dessa efter kundens information och om det gäller standardfjädrar har dessa tillverkats och levereras utifrån parametrarna som en gång har definierats för den enskilda typen. Om kunden har definierade krav på en fjäder och därför inte är säker på att standardfjädern kan uppfylla dessa, ska all viktig information vidarebefordras till oss vid beställning så att vi därmed kan säkerställa att den levererade varan uppfyller kundens krav och önskemål.

Avtal om tystnadsplikt (NDA, Non-Disclosure Agreement)

Vi har förståelse för att kunder gärna vill att deras leverantörer skriver under ett NDA-dokument om kundens produkt/produktutveckling skyddas av sekretess. Vi skriver dock av principiella skäl inte på olika sekretessavtal, förtroendeavtal osv. eftersom den komponent vi normalt hanterar bara är en del i en helhetsprodukt. Vi har inget önskemål om att, och bör heller inte, få veta alla detaljer kring produkten. Vi behöver endast information om den del som gäller fjädern som behövs för att lösa uppgiften. Om ett NDA-dokument ska utfärdas och undertecknas måste det ju vara ömsesidigt juridiskt korrekt för att ha ett syfte. Innan vi kan underteckna sådana här dokument måste vi lägga tid och resurser på att gå igenom och förstå i dem sin helhet. Vi har alltid klarat oss utan dessa juridiska dokument. Vi hanterar ofta olika konstruktioner och uppfinningar där informationen måste hållas internt. Vi har inga problem att hålla en hög etisk och seriös nivå genom processen. Det krävs inga NDA-dokument eller andra typer av dokument.


NCA-avtal (No change agreement)

Vi har tyvärr inte möjlighet att fylla i och underteckna ett NCA-dokument (no change agreement) på ett korrekt/tillfredsställande sätt eftersom syftet med NCA-dokumentet och vår verksamhets produktsortiment inte passar ihop. Vi kan inte underteckna ett No change agreement eftersom det begränsar en standardprodukt. Vi kan inte begränsa en standardprodukt eftersom det göra det omöjligt för oss att hantera varusortimentet på ett korrekt sätt i framtiden om det uppstår restriktioner på vår standarduppsättning. Däremot kan vi ange att varan är en specialvara, och därmed säkerställa att det inte görs några ändringar, eftersom ändringar på en specialvara endast genomförs på uppdrag av kunden. Vi tillverkar inte produkterna själva, utan är endast återförsäljare. Vi köper hem i stora partier, säljer stora volymer och levererar efter kundens exakta önskemål. Vi säljer standardfjädrar som inte kräver ISO-certifiering eller andra skärpta krav.

Om det finns särskilda krav på en vara som t.ex. material, toleranser osv. tar vi fram en specialfjäder.

Skriv gärna till oss så hittar vi en passande lösning med en specialfjäder.


Kvalitets- & produktionssäkring

Ladda ner pdfSodemann Industrifjedre A/S är en verksamhet som är specialiserade på handel med fjädrar. Vi erbjuder snabb leverans från dag till dag från Danmarks största lager av fjädrar. Vi erbjuder oss även att lösa frågor med en speciell fjäder. Sodemann Industrifjedre A/S levererar enbart fjädrar från produktioner som håller en mycket hög standard. De fabriker som vi samarbetar med har alla produktions- och mätutrustning som lever upp till dagens höga krav och kvalitet. Där används enbart certifierad tråd av bästa kvalitet. Överensstämmelse enligt dessa krav är tillräcklig säkerhet för den tekniska kvaliteten.

I vår katalog kan information om DIN-normer, verktygsnummer, EN-normer, m.m. finnas angivna vid olika varugrupper. Det finns normalt inte behov för särskild specifikation av enskilda leveranser av standardfjädrar. Om det vid beställning av specialfjädrar önskas mätrapporter, eller en kopia av trådcertifikat från trådleverantör, kan detta levereras tillsammans med ordern. Den information som önskas måste anges vid beställning..

Alla varor som Sodemann Industrifjedre A/S levererar har sitt egna varunummer och alla uppgifter finns registrerade på dator. Alla ritningar, bilder och data är säkrade med en komplett backup, både internt och externt.

Övriga krav rörande kvalitet hos oss, såsom snabb leverans, leveranssäkerhet, snabbleveranser, priser och service mm kommer att genomföras med modern kunskap och teknik inom områdena order- och lagerhantering, ekonomi och administration, mm. Därtill kommer att vi med duktiga medarbetare med specialistkompetens håller ett personligt ansvar i alla led.

Sodemann Industrifjedre A/S kommer att fortsätta att vara den mest förtrogna och bästa leverantören av standardfjädrar. Av den anledningen genomför Sodemann Industrifjedre A/S löpande förbättringar och optimeringar som kontinuerligt ser till att vi upprätthåller höga interna krav. Sodemann Industrifjedre A/S ser gärna att erhålla konstruktiv kritik så att vi i dialog med kunderna alltid står beredda att oftast uppfylla de externa önskemål som våra kunder har.


Miljöpolitik

Ladda ner pdfSodemann Industrifjedre A/S är en handelsverksamhet med kontor och lager - ingen egen produktion. En sund drift är i grunden baserad på att det används sunt förnuft inom alla områden, detta naturligtvis också gällande miljöfrågor. Sodemann Industrifjedre A/S har fokus på att bevara vår gemensamma miljö på bästa sätt. Vi har inget med farliga kemikalier och andra farliga produkter att göra. Vi sorterar avfall som plast – metall – glas – papper, mm. Allt avfall bortskaffas i sorterad form till närliggande återvinningsstation. Vi följer alla regler som gäller på återvinningsstationen så att vi är säkra på att miljökraven upprätthålls. Om våra kunder är osäkra på hur uttjänta produkter som köpts från oss ska bortskaffas är kunden alltid välkommen att sända varan till oss så att vi tar hand om skrotet på rätt sätt.


REACH Direktiv EU:s kemikalielag

Ladda ner pdfREACH, som står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances är namnet på en förordning (EU-nr. 1907/2006) från Europa-kommissionen som har i syfte att säkerställa att de 100.000 olika typerna av kemikalier som används inom EU är dokumenterad med hänsyn till människor och miljö. Förslaget har betydelse för alla kemikalier som produceras, importeras eller används med en totalvikt på min. 1 ton årligen från en verksamhet i ett EU-medlemsland. För ett antal av de mest miljövänliga och hälsofarliga kemikalierna avkrävs företag att använda en mindre farlig kemikalie, om möjligt. Det finns i våra produkter inga kemikalier som finns upptagna på REACH-direktivets lista över skadliga ämnen med en koncentration över 0,1 viktsprocent. Våra produkter innehåller inga kemikalier eller farliga ämnen, och använder endast vanliga oljor och smörjmedel, m.m. för tillverkning av fjädrar.

SVHC.

Det används inte kemikalier från SVHC-listan i våra produkter.

SVHC är en lista med en rad ämnen som är särskilt farliga, klassificerade särskilt under EACH (Substances of Very High Concern = SVHC). Listan (uppdaterad 16/7-19) kan ses här.


ROHS-direktiv

Ladda ner pdf(Restriction of Hazardous Substances Directive), 2002/95/EC. Direktivet är ingen lag utan en förordning som lägger restriktioner på sex hälsofarliga ämnen/material som används i elektronisk och elektrisk utrustning. Direktivet har ett nära samband med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), 2002/96/EC, vars syfte är insamling och/eller återanvändning/bortskaffande av elektroniska och elektriska komponenter/material. Denna åtgärd vidtas för att lösa de växande problemen med förorening av vår miljö.

RoHS refereras ofta till som det blyfria direktivet men omfattar totalt restriktiv användning av följande sex ämnen:Bly – kvicksilver – kadmium -sexvärdigt krom - PBB - polybromerade bifenyler, bromerat flamskyddsmedel - PBDE – polybromerade difenyletrar, bromerat flamskyddsmedel.

Produkter från Sodemann Industrifjedre A/S innehåller inte något av ovanstående ämnen.

RoHS2-direktivet

Fem år efter skapandet av RoHS antog EU-parlamentet - den 27 maj, 2011 - ett nytt direktiv känt som RoHS2. RoHS2-direktivet är EU:s direktiv nr 2002/95/EC. RoHS är en förkortning för Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical Equipment eller på svenska, begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

 RoHS2-direktivet förbjuder användningen av följande farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning som säljs i EU, från 1 juli 2006: Bly – kadmium – kvicksilver - hexavalent krom (krom 6+) - polybromerade bifenyler (PBB) – polybromerade difenyletrar (PBDE). 
Avsikten med direktivet är att begränsa påverkan på människor och miljö som sker dels vid användningen och dels vid bortskaffandet av elektriska och elektroniska produkter.

RoHS 3

Fyra nya ämnen har lagts till på den ursprungliga RoHS 2-listan. Den nya RoHS 3 -listan som gäller från och med 22/7 2019 innehåller följande ämnen:

Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr VI), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP)

Slutsats:

Efter bästa övertygelse bekräftar vi att produkter från Sodemann Industrifjedre A/S inte innehåller nedan nämnda ämnen/material och därför uppfyller RoHS-, RoHS 2- och RoHS 3-direktiven.


Säkerställande av arbetsvillkorenfe

Ladda ner pdfI enlighet med våra studier och kunskap får Sodemann Industrifjedre A/S inte varor från produktioner som inte uppfyller säkra och goda arbetsvillkor för både administrativ och producerande personal. Sodemann Industrifjedre A/S accepterar inte leverantörer som använder barnarbete, utnyttjar arbetskraft, använder sig av tvångsarbete, arbetar mot gällande lagkrav, diskriminerar, inte respekterar miljökrav, m.m. All produktion sker i enlighet med gällande regler och respekt för medarbetarna. Om dessa villkor inte uppfylls kommer Sodemann Industrifjädrar A/S omedelbart att avbryta samarbetet.


CE-certifikat

Ladda ner pdfDet finns inte CE-certifikat på produkterna i SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S produktprogram. Våra varor är inte CE-märkta, eftersom inga produkter ingår i CE-grupper som kräver märkning. Det är inte relevant att CE-märka fjädrar som en enkel enhet.


 


Konfliktmineraler

Ladda ner pdfÅr 2010 underskrev president Obama lagen Dodd-Frank Consumer Protection Act. Sektion 1602 i lagen handlar om internationell handel med och användning av konfliktmineraler. Termen konfliktmineraler avser konfliktdiamanter eller blodsdiamanter och refererar till råvaror som härstammar från vissa delar av världen där det förekommer konflikter till följd av utvinning och handel med dessa råvaror.
Det har gjorts olika internationella insatser med avseende på att minska handeln med konfliktråvaror för att begränsa incitamentet till att utvinna och slåss om dem. Dodd-Frank Reform and Consumer Protection-lagen från 2010 kräver att tillverkare går igenom sina leveranskedjor och inrapporterar användningen av konfliktmineraler.

De mest utvunna konfliktmineralerna är kassiterit (till tenn), volframit (till tungsten), coltan (till tantal) samt guld som exporteras från olika länder via en rad mellanhänder, innan de köps av multinationella elektronikföretag. Dessa mineraler är viktiga vid tillverkningen av olika elektroniska enheter.

För att försäkra våra kunder om att inga av våra produkter strider mot Dodd-Frank Reform-lagen eller innehåller konfliktmineraler generellt intygar vi härmed att:

INGA av SODEMANN Industrifjedre A/S produkter innehåller de ovan nämnda råvarorna.


Långtidsleverantörförklaring

Ladda ner pdfKlicka på PDF-logotypen för att ladda ner en "long term suppliers' declaration", gäller till 2020-12-31.

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.