Chat with us, powered by LiveChat

Försäljnings- och leveransvillkor B2B, bransch

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR - B2B - Version mars 2017
Försäljnings- och leveransvillkorB2B, bransch. Gällande vid alla handelsrelationer mellan kunden och SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S

 1.


Användningsområde
a: Aktuella försäljnings- och leveransvillkor gäller både vid vanligt köp av varor direkt hos SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S och vid köp av varor på SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:s online-butik.


2.


Priser samt betalningsvillkor
a: Pris och mängdrabatt på varor visas i online-butiken.
På varor där det inte framgår priser och mängdrabatter kan dessa uppges vid förfrågan .
b: Vid samlade beställningar, som omfattar flera delleveranser, gäller att priser, mängdrabatt och frakt beräknas på basis av varje enskild leverans och inte för den samlade beställningen.
Pågående order som inte har levererats, eller levererade order, kan ändras endast med skriftligt godkännande från SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Om det ändras på beställt antal vid pågående order eller levererade order ändras mängdrabatter, och därför följer styckpris alltid gällande prislista och faktureras därefter.
c: Fakturaminimum:
I online-butiken är minsta fakturavärde på varor exkl. transportkostnader och exkl. moms. Gällande minsta fakturavärde på online-butiken framgår innan order ska godkännas. På telefonorder/e-postorder/brevorder/faxorder/besök och så vidare är minsta fakturavärde på varor exkl. transportkostnader SEK 250,00 exkl. moms.
d: Priser är exkl. moms och transportkostnader.
e: Betalningsvillkor är 14 dagar från fakturadatumet, om inte annat avtalats.
f: Betalning kan göras via kreditkort i online-butiken eller via banköverföring till:
Jyske Bank
Bankgiro nr. 5616-7588
Swiftcode: JYBADKKK
IBAN: DK2750 7500 0110 9260
Check mottas inte.
g: Efter förfallodatumet beräknas ränta med 1,5 % per påbörjad månad.
h: För utskick av påminnelser i händelse av för sen betalning debiteras en avgift på DKK 100,00 per påminnelse.


3.


Ägandeförbehåll
a: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S bevarar den fulla äganderätten till de levererade varorna tills full betalning, inklusive löpande räntekrav, har gjorts. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:s ägandeförbehåll gäller för alla varor där inköpspriset (inklusive en erlagd utbetalning) överstiger DKK 2.000,00.


4.


Ansvarsbegränsningar
a: Med reservation för mellanförsäljning, tillfälligt utgångna artikelnummer, tryckfel, funktionsavbrott i samband med användningen av SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:s hemsida, som leder till att en order inte kan handläggas, med mera. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S tar inte på sig något ansvar för sådana förhållanden.
b: De tekniska värdena gällande till exempel dimensioner, rörelser, slaglängder och krafter som anges för varorna i katalogen och på SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:s hemsida är endast vägledande genomsnittsvärden. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S tar inte på sig något ansvar för eventuella avvikelser från genomsnittsvärdena. Angivelse av text och teknisk information på hemsidan ändras löpande och kan därför variera från tidigare information i till exempel katalogen.
c: Vid faktiska brister och produktskador är SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S endast ansvariga om det kan bevisas att SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S bär skulden för bristen eller skadan. Om inget annat följer av obligatoriska rättsregler ansvarar inte SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S för rörelseförluster, tidsförluster, vinst eller andra indirekta förluster som följd av ovannämnda brister och produktskador.
d: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:s ersättningsansvar kan härutöver beloppsmässigt maximalt utgöra fakturabeloppet för den aktuella leveransen.
e: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S är inte ansvariga för skador som uppkommer till följd av överbelastning av levererade varor, felaktig användning av varor samt eventuell väteskörhet på grund av elektrolytisk ytbehandling.
f: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ska heller inte hållas ansvariga i händelse av force majeure.
g: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S hjälper gärna till med vägledning och beräkning. Om det ställs särskilda krav till en vara eller användningen av denna ska detta specifikt uppges skriftligt senast vid orderplacering. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan aldrig hållas ansvariga för vägledning och beräkningar, då SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S inte kan anses vara bekanta med konstruktioner, montering, viktangivelser m.m.

Kunden har det fulla ansvaret vid beställning och användning av de köpta varorna. Det åligger alltid kunden att utföra en tillräcklig kvalitetskontroll av alla levererade varor direkt vid mottagande och innan varor läggs på lager, monteras, vidarebefordras eller används på annat sätt.
h: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan endast påläggas ett produktansvar där gällande lagstiftning, häribland produktansvarslagen, föreskriver detta.


5.


Leverans, inklusive över- eller underleverans
a: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S förbehåller sig, vid försäljning av specialfjädrar, rätten att över- eller underleverera med uppemot 10 % av den beställda kvantiteten.
b: Vid över- eller underleverans regleras fakturan så att den motsvarar den levererade mängden.
c: Allt leveras EXW - EX Works, om inte annat skriftligen avtalats.


6.


Reklamation
a: Reklamation av brister ska ske skriftligt inom 8 dagar från leverans. Reklamationsrätten omfattar fel och brister på varan som fanns på leveranstidpunkten.
b: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S har, utöver det som bestämts ovan, inget ansvar för brister och kunden kan därför inte åberopa andra åtgärder för kontraktsbrott än vad som framgår av ovanstående. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ansvarar således inte under några omständigheter för varor som har skadats i samband med montering, användning, belastning, vanlig användning samt miljö, eftersom dessa förhållanden påverkar hållbarheten och livslängden för varorna. Eftersom dessa former av påverkan är bortom SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:s kontroll kan vi inte ge garanti för varornas kvalitet och egenskaper utöver vad som följer av ovannämnda reklamationsrätt.


7.


Returnering av varor
a: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S tar inte varor i retur utan föregående uttryckligt avtal om detta. I förbindelse med ett sådant avtal mottar kunden ett returnummer från SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Detta returnummer måste märkas på paketet eller på den bifogade dokumentationen vid returneringen. Ett returneringsavtal löper ut 1 vecka efter avtalsdatumet. Om paketet eller den bifogade dokumentationen inte har något returnummer noterat kan en returnerad vara avvisas, och en kreditfaktura kan inte ställas ut. Kunden betalar returomkostnaderna. Returförsändelsen ska ske i ett ordentligt paketerat och väl avsett emballage. Kunden har ansvaret om det uppstår skador på returförsändelsen som beror på dålig eller otillräcklig emballering. I händelse av bruten försegling på emballage kan varor inte returneras.
b: Av hänsyn till omkostnader vid kvalitetskontroll etc. krediteras vid returnering av varor maximalt 50 % av fakturabeloppet.


8.


Lagval och jurisdiktionsort
a: Varje tvist mellan kunden och SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ska avgöras enligt dansk lag, med undantag för eventuella lagvalsregler som måste hänföra tvistens behandling till ett annat land och ett annats lands lag. Rätten i Århus, Danmark, är jurisdiktionsort.

Internet Explorer oförenlighet

Denna webbplats fungerar tyvärr inte bra med Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder en av följande gratiswebbläsare:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.