Chat with us, powered by LiveChat

Försäljnings- och leveransvillkor, B2C, konsument

FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR - B2C - Version mars 2017
Försäljnings- och leveransvillkor, B2C, konsument. Gällande vid alla handelsrelationer mellan konsument/privatperson (kunden) och SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S

 1.


Användningsområde
a: Aktuella försäljnings- och leveransvillkor gäller både vid vanligt köp av varor direkt hos SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S och vid köp av varor på SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:s online-butik.


2.


Priser samt betalningsvillkor
a: Pris och mängdrabatt på varor framgår av aktuell prislista på online-butiken och kommer att visas vid den kundvagn som används vid köpet.
b: Vid samlade beställningar, som omfattar flera delleveranser, gäller att priser, mängdrabatt och frakt beräknas på basis av varje enskild leverans och inte för den samlade beställningen.
Pågående order som inte har levererats, eller levererade order, kan ändras endast med skriftligt godkännande från SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Om det ändras på beställt antal vid pågående order eller levererade order ändras mängdrabatter, och därför följer styckpris alltid gällande prislista och faktureras därefter.
c: Gällande minsta fakturavärde på varor framgår innan order ska godkännas.
d: Slutpris är inkl. moms och transportkostnader. Momsatser följer det enskilda lands momssatser och EU-lagstiftning.
e: Det går bara att betala med betal-/kreditkort. Så fort ordern har skickats in skickas en orderbekräftelse till den angivna e-postadressen med all relevant information om ordern.
f: Betalningen går tillbaka om varan mot förväntan inte når fram eller om den under punkt 6 beskrivna ångerrätten utnyttjas.
g: Om det, trots punkt 2.e, inte sker betalning i rätt tid inom 30 dagar fr.o.m. faktureringstidpunkten beräknas ränta enligt den danska räntelagens regler, motsvarande Danmarks Nationalbanks utlåningsränta med tillägg av 8 %.
h: För utskick av påminnelser i händelse av för sen betalning debiteras en avgift på DKK 100,00 per påminnelse.


3.


Ansvarsbegränsningar
a: Med reservation för mellanförsäljning, tillfälligt utgångna artikelnummer, tryckfel, funktionsavbrott i samband med användningen av SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:s hemsida, som leder till att en order inte kan handläggas, med mera. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S tar inte på sig något ansvar för sådana förhållanden.
b: De tekniska värdena gällande till exempel dimensioner, rörelser, slaglängder och krafter som anges för varorna i katalogen och på SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:s hemsida är endast vägledande genomsnittsvärden. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S tar inte på sig något ansvar för eventuella avvikelser från genomsnittsvärdena. Angivelse av text och teknisk information på hemsidan ändras löpande och kan därför variera från tidigare information i till exempel katalogen.
c: Vid faktiska brister och produktskador är SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S endast ansvariga om det kan bevisas att SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S bär skulden för bristen eller skadan. Om inget annat följer av obligatoriska rättsregler ansvarar inte SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S för rörelseförluster, tidsförluster, vinst eller andra indirekta förluster som följd av ovannämnda brister och produktskador.
d: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:s ersättningsansvar kan härutöver beloppsmässigt maximalt utgöra fakturabeloppet för den aktuella leveransen.
e: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S är inte ansvariga för skador som uppkommer till följd av överbelastning av levererade varor, felaktig användning av varor samt eventuell väteskörhet på grund av elektrolytisk ytbehandling.
f: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ska heller inte hållas ansvariga i händelse av force majeure.
g: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S hjälper gärna till med vägledning och beräkning. Om det ställs särskilda krav till en vara eller användningen av denna ska detta specifikt uppges skriftligt senast vid orderplacering. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan aldrig hållas ansvariga för vägledning och beräkningar, då SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S inte kan anses vara bekanta med konstruktioner, montering, viktangivelser m.m.

Kunden har det fulla ansvaret vid beställning och användning av de köpta varorna. Det åligger alltid kunden att utföra en tillräcklig kvalitetskontroll av alla levererade varor direkt vid mottagande och innan varor läggs på lager, monteras, vidarebefordras eller används på annat sätt.
h: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan endast påläggas ett produktansvar där gällande lagstiftning, häribland produktansvarslagen, föreskriver detta.


4.


Leverans, inklusive över- eller underleverans
a: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S förbehåller sig, vid försäljning av specialfjädrar, rätten att över- eller underleverera med uppemot 10 % av den beställda kvantiteten.
b: Vid över- eller underleverans regleras fakturan så att den motsvarar den levererade mängden.
c: Leverans sker så fort som möjligt och senast 30 dagar efter beställning. Om det inte är möjligt att leverera inom 30 dagar ska SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S direkt underrätta kunden om det och samtidigt informera om en möjlig leveranstidpunkt.
d: Om den eller de beställda varorna inte kommer fram inom den i punkt 4.c angivna tidsperioden kan köpet hävas. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ska inom rimlig tid underrättas om man vill utnyttja hävningsproceduren och den eller de mottagna varorna ska i detta fall returneras omedelbart till SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Det inbetalda beloppet enligt punkt 2 returneras av SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S när de returnerade varorna har tagits emot.
e: Om några av de beställda varorna inte kommer fram inom den i punkt 4.c anförda fristen ska SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S omedelbart underrättas om detta, så att det kan ske en omleverans eller så att de saknade varorna kan skickas så snart som möjligt.
f: Allt leveras EXW - EX Works, om inte annat skriftligen avtalats.


5.


Reklamation samt konsumentreklamationslagen
a: Reklamation av brister ske direkt mot SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S eller eventuell tillverkare eller en annan näringsidkare som i samband med köpet har påtagit sig att åtgärda eventuella brister snarast möjligt och inom rimlig tid efter att en brist har upptäckts. Se punkt 7 för ytterligare information. Reklamationsrätten omfattar fel och brister på varan som fanns på leveranstidpunkten. Det gäller en vanlig 2-årig reklamationsfrist, och reklamation ska då göras senast 2 år efter leverans.
b: SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S har, utöver det som bestämts ovan, inget ansvar för brister och kunden kan därför inte åberopa andra åtgärder för kontraktsbrott än vad som framgår av ovanstående. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ansvarar således inte under några omständigheter för varor som har skadats i samband med montering, användning, belastning, vanlig användning samt miljö, eftersom dessa förhållanden påverkar hållbarheten och livslängden för varorna. Eftersom dessa former av påverkan är bortom SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:s kontroll kan vi inte ge garanti för varornas kvalitet och egenskaper utöver vad som följer av ovannämnda reklamationsrätt.
c: Om kunden önskar att göra ett klagomål på köpet på denna hemsida hänvisas kunden till Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark samt till onlineplattformen http://ec.europa.eu/consumers/odr/ där det finns information om kundens möjligheter till en utomrättslig tvistlösning på kundens klagomål. Kunden kan använda onlineplattformen om kunden bor i EU. I samband med kundens klagomål kan kunden ange SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:s e-postadress [email protected]


6.


Ångerrätt och returnering av varor
a: Det är 14 dagars ångerrätt på alla varor som beställs online hos SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Fristen räknas från tidpunkten för mottagande av varan/den första av flera leveranser.
Om kunden vill utnyttja sin ångerrätt ska kunden skriftligt meddela SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S om detta innan ångerrättsfristen löper ut. Kunden kan välja att använda standardformuläret för ångerrätt som finns på SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S:s hemsida.
För att säkerställa korrekt hantering av returvaror tar inte SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S varor i retur utan föregående avtal om detta. I förbindelse med ett sådant avtal mottar kunden ett returnummer från SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S. Detta returnummer måste märkas på paketet eller på den bifogade dokumentationen vid returneringen.
b: Det bör noteras att fjädrar/varor kan ta skada vid användning/påverkan och att de därför inte kan säljas som nya om varan på något sätt är använd. Av samma anledning levereras varorna i en förseglad genomskinlig plastpåse. Önskas den under punkt 6.a beskrivna ångerrätten användas får den genomskinliga plastpåsen av hänsyn till varans andrahandsvärde inte öppnas och SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S kan av den anledningen avvisa returnerade varor.
Om kunden vill upphäva ett avtal om en vara ska kunden skicka eller överlämna varan till SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S senast 14 dagar efter datumet då kunden meddelade sitt beslut om att upphäva avtalet.
Vid upphävande av ett avtal om en vara ska SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S betala tillbaka alla belopp, inklusive eventuella leveranskostnader, mottaget från kunden senast 14 dagar efter datumet då kunden meddelade sitt beslut om att upphäva avtalet.
SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S har inte skyldighet att betala tillbaka de extra kostnaderna i samband med om kunden har valt ett annat och dyrare leveranssätt än den standardleverans som SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S har erbjudit före köpet. Kunden står för de direkta utgifterna i samband med returleverans av varan.
Returförsändelsen ska ske i ett ordentligt paketerat och väl avsett emballage. Kunden har ansvaret och står för om varan försvinner eller skadas i samband med returförsändelsen. Returfrakt krediteras inte.
Specialbeställda varor tas aldrig i retur - oavsett anledning.
Varorna returneras till SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S, Gamma 5, 8382 Hinnerup, Danmark. Se också punkt 7.


7.


Upplysningar
a: Frågor, reklamationer eller liknande kan skickas eller framställas till:
SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S
Gamma 5
8382 Hinnerup
Danmark

Telefon: +45 86 72 00 99
Telefax: +45 86 29 97 86
E-post: [email protected]8.


Lagval
a: Aktuella försäljnings- och leveransvillkor lyder under dansk lag, emellertid så att kunden inte fråntas det skydd som kunden har i enlighet med bosättningslandets skyddande, föreskrivna regler.

Internet Explorer oförenlighet

Denna webbplats fungerar tyvärr inte bra med Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder en av följande gratiswebbläsare:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.