Chat with us, powered by LiveChat

ROHS-direktiv

Download pdf(Restriction of Hazardous Substances Directive), 2002/95/EC. Direktivet är ingen lag utan en förordning som lägger restriktioner på sex hälsofarliga ämnen/material som används i elektronisk och elektrisk utrustning. Direktivet har ett nära samband med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), 2002/96/EC, vars syfte är insamling och/eller återanvändning/bortskaffande av elektroniska och elektriska komponenter/material. Denna åtgärd vidtas för att lösa de växande problemen med förorening av vår miljö.

RoHS refereras ofta till som det blyfria direktivet men omfattar totalt restriktiv användning av följande sex ämnen:Bly – kvicksilver – kadmium -sexvärdigt krom - PBB - polybromerade bifenyler, bromerat flamskyddsmedel - PBDE – polybromerade difenyletrar, bromerat flamskyddsmedel.

Produkter från Sodemann Industrifjedre A/S innehåller inte något av ovanstående ämnen.

RoHS2-direktivet

Fem år efter skapandet av RoHS antog EU-parlamentet - den 27 maj, 2011 - ett nytt direktiv känt som RoHS2. RoHS2-direktivet är EU:s direktiv nr 2002/95/EC. RoHS är en förkortning för Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical Equipment eller på svenska, begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

RoHS2-direktivet förbjuder användningen av följande farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning som säljs i EU, från 1 juli 2006: Bly – kadmium – kvicksilver - hexavalent krom (krom 6+) - polybromerade bifenyler (PBB) – polybromerade difenyletrar (PBDE).
Avsikten med direktivet är att begränsa påverkan på människor och miljö som sker dels vid användningen och dels vid bortskaffandet av elektriska och elektroniska produkter.

RoHS 3

Fyra nya ämnen har lagts till på den ursprungliga RoHS 2-listan. Den nya RoHS 3 -listan som gäller från och med 22/7 2019 innehåller följande ämnen:

Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr VI), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), Bis(2-Ethylhexyl) phthalate (DEHP), Benzyl butyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP)

Slutsats:

Efter bästa övertygelse bekräftar vi att produkter från Sodemann Industrifjedre A/S inte innehåller nedan nämnda ämnen/material och därför uppfyller RoHS-, RoHS 2- och RoHS 3-direktiven.

Internet Explorer oförenlighet

Denna webbplats fungerar tyvärr inte bra med Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder en av följande gratiswebbläsare:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.